آمار بهره‌برداری از شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی کشور

 

 

سال زراعي 87-1386

سال زراعي 88-1387

سال زراعي 89-1388

سال زراعي 90-1389

سال زراعي 91-1390

سال آمار 1381

سال آمار 1382

سال آمار 1383

سال زراعي 84-1383

سال زراعي 85-1384

سال زراعي 86-1385

 

Home