وضعیت بهره برداری ماهانه از شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی کشور در سال زراعي 92-1391

معاونت حفاظت و بهره برداري

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

اسفند

بهمن

دي

آذر

آبان

مهر

دفتر بهره برداري از تاسيسات انتقال و توزيع آب