خلاصه وضعيت بهره برداري  از شبكه هاي مدرن آبياري و زهكشي كشور در بهمن ماه  سال زراعي 92-1391  به تفكيك شرکتهاي آب منطقه‌اي
راندمان
 بهره برداري (%)
آب تحويلي (M.C.M) آب ورودي (M.C.M) سطح تحت پوشش (هكتار) ظرفيت كانال انتقال (m^3/s) شرکتهای آب منطقه‌اي
و سازمان آب و برق خوزستان 
رديف
جمع ساير كشاورزي جمع منابع زيرزميني منابع سطحي
تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري قابل آبياري كل
92 88 289.2 33.2 166.8 32.2 122.5 1.0 316.1 37.8 0.0 0.0 316.1 37.8 81580 101935 94 اردبیل 1
76 --- 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 4.0 0.0 0.5 0.0 3.6 0.0 165700 175000 189 اصفهان 2
86 --- 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 13000 14000 12 البرز 3
71 74 17.0 10.7 0.0   17.0 10.7 24.0 14.5 0.0 0.0 24.0 14.5 34493 43939 108 ایلام 4
86 80 1275.2 316.5 485.3 135.5 789.9 181.1 1480.6 396.1 0.0 0.0 1480.6 396.1 293157 363052 704  آب و برق خوزستان 5
94 100 110.6 9.0 45.9 9.0 64.7 0.0 117.7 9.0 0.0 0.0 117.7 9.0 105100 115478 114 آذربايجان غربي 6
80 75 2.2 0.1 0.0 0.0 2.2 0.08 2.8 0.1 0.0 0.0 2.8 0.10 12730 14165 18  آذربايجانشرقي 7
88 90 116.5 20.2 0.0 0.0 116.5 20.2 132.3 22.5 0.0 0.0 132.3 22.5 19145 20400 28 بوشهر  8
80 85 53.9 8.7 0.6 0.0 53.3 8.7 67.1 10.2 13.3 1.2 53.8 9.0 90900 117000 61  تهران 9
86 --- 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 12800 13900 15 چهار محال و بختیاری 10
--- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1310 1610 1 خراسان جنوبی 11
90 90 16.00 2.16 0.57 0.16 15.43 2.00 17.8 2.4 0.00 0.00 17.8 2.41 36744 62289 48 خراسان رضوی 12
96 93 7.0 0.7 2.2 0.5 4.8 0.3 7.3 0.8 0.0 0.0 7.3 0.8 18900 20448 14 خراسان شمالی  13
92 91 76.2 15.5 3.9 0.8 72.3 14.8 82.7 17.1 0.0 0.0 82.7 17.1 28000 32000 20 سمنان 14
89 90 213.2 36.7 0.0 0.0 213.2 36.7 238.9 40.7 0.0 0.0 238.9 40.7 82187 97571 131  سيستان و بلوچستان 15
80 --- 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 56750 65000 43  فارس 16
73 --- 20.3 0.0 6.1 0.0 14.2 0.0 27.7 0.0 1.4 0.0 26.3 0.0 48517 51552 30 قزوین 17
81 77 14.6 3.6 0.0 0.0 14.6 3.6 18.0 4.7 0.0 0.0 18.0 4.7 9840 10310 15  كرمان 18
70 --- 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8798 10351 12 کردستان 19
80 79 22.5 2.9 7.9 2.5 14.6 0.4 28.0 3.6 0.0 0.0 28.0 3.6 16930 39950 36 کرمانشاه 20
86 --- 8.1 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 9.5 0.0 0.2 0.0 9.3 0.0 10761 14341 19 کهکیلویه و بویر احمد 21
72 85 4.0 1.1 0.2 0.2 3.8 0.9 5.5 1.3 0.0 0.0 5.5 1.3 28200 40700 23 گلستان 22
85 83 139.1 48.8 139.1 48.8 0.0 0.0 164.2 58.5 0.0 0.0 164.2 58.5 116952 129947 181  گيلان 23
89 89 16.3 3.2 9.6 0.0 6.7 3.2 18.3 3.6 0.0 0.0 18.3 3.6 3765 5040 15 لرستان 24
88 88 5.3 5.3 0.3 0.3 5.0 5.0 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0 6.0 74965 126350 87  مازندران 25
85 --- 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 19400 21500 16 مرکزی 26
92 94 13.2 2.5 0.0 0.0 13.2 2.5 14.4 2.7 4.0 0.7 10.5 2.0 14530 19130 17  هرمزگان 27
80 --- 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 1535 1800 5 همدان 28
87 82 2453 521 868 230 1584 291 2819 632 19 2 2800 630 1406689 1728758   جــمع كــل
توضیحات :
-علت راندمان بالاي شبكه هاي آبياري شركت آب منطقه اي خراسان شمالی  (شبکه آبیاری   شیروان و چری) بدلیل وجود  سيستم  خط انتقال  آب  به صورت بسته  ( لوله ) و تلفات پايين آب در دو شبکه مدكور ميباشد.
-  علت راندمان بالاي شبكه هاي آبياري شركت آب منطقه اي آدربايجان غربي  (شبکه آبیاری   قنبر کندی  ، شيبلوو حسنلو) بدلیل وجود  سيستم  خط انتقال  آب  به صورت بسته  ( لوله ) وتلفات پايين آب در دو شبکه مدكور ميباشد.