خلاصه وضعيت بهره برداري  از شبكه هاي مدرن آبياري و زهكشي كشور در اسفند ماه  سال زراعي 92-1391  به تفكيك شرکتهاي آب منطقه‌اي
راندمان
 بهره برداري (%)
آب تحويلي (M.C.M) آب ورودي (M.C.M) سطح تحت پوشش (هكتار) ظرفيت كانال انتقال (m^3/s) شرکتهای آب منطقه‌اي
و سازمان آب و برق خوزستان 
رديف
جمع ساير كشاورزي جمع منابع زيرزميني منابع سطحي
تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري تاكنون دوره جاري قابل آبياري كل
91 89 353.7 64.5 176.4 9.6 177.3 54.8 388.6 72.5 0.0 0.0 388.6 72.5 81580 101935 94 اردبیل 1
76 --- 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 4.0 0.0 0.5 0.0 3.6 0.0 165700 175000 189 اصفهان 2
86 --- 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 13000 14000 12 البرز 3
73 74 46.3 29.3 0.0 0.0 46.3 29.3 63.5 39.4 0.0 0.0 63.5 39.4 34493 43939 108 ایلام 4
86 87 1865.2 590.0 631.5 146.2 1233.7 443.8 2160.6 680.0 0.0 0.0 2160.6 680.0 293157 363052 704  آب و برق خوزستان 5
94 100 120.0 9.4 55.3 9.4 64.7 0.0 127.2 9.4 0.0 0.0 127.2 9.4 105100 115478 114 آذربايجان غربي 6
81 89 2.4 0.2 0.0 0.0 2.4 0.19 3.0 0.2 0.0 0.0 3.0 0.21 12730 14165 18  آذربايجانشرقي 7
88 85 140.4 23.9 0.0 0.0 140.4 23.9 160.3 28.0 0.0 0.0 160.3 28.0 19145 20400 28 بوشهر  8
80 81 64.5 10.6 0.6 0.0 63.8 10.6 80.2 13.1 14.4 1.1 65.8 12.0 90900 117000 61  تهران 9
86 --- 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 12800 13900 15 چهار محال و بختیاری 10
--- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1310 1610 1 خراسان جنوبی 11
90 88 19.06 3.06 0.65 0.08 18.41 2.98 21.3 3.5 0.00 0.00 21.3 3.48 36744 62289 48 خراسان رضوی 12
96 97 8.7 1.7 2.7 0.5 6.1 1.2 9.1 1.8 0.0 0.0 9.1 1.8 18900 20448 14 خراسان شمالی  13
92 93 94.3 18.1 4.6 0.7 89.7 17.4 102.1 19.4 0.0 0.0 102.1 19.4 28000 32000 20 سمنان 14
89 90 278.9 65.7 0.0 0.0 278.9 65.7 311.8 72.9 0.0 0.0 311.8 72.9 82187 97571 131  سيستان و بلوچستان 15
82 85 42.0 22.0 0.6 0.6 41.4 21.4 50.9 25.9 0.0 0.0 50.9 25.9 56750 65000 43  فارس 16
73 --- 20.3 0.0 6.1 0.0 14.2 0.0 27.7 0.0 1.4 0.0 26.3 0.0 48517 51552 30 قزوین 17
77 68 19.3 4.7 0.0 0.0 19.3 4.7 24.9 7.0 0.0 0.0 24.9 7.0 9840 10310 15  كرمان 18
70 --- 1.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8798 10351 17 کردستان 19
80 78 26.7 4.2 10.6 2.8 16.1 1.5 33.4 5.4 0.0 0.0 33.4 5.4 16930 39950 36 کرمانشاه 20
87 90 10.3 2.2 0.0 0.0 10.3 2.2 11.9 2.4 0.2 0.0 11.7 2.4 10761 14341 19 کهکیلویه و بویر احمد 21
80 86 10.0 6.0 1.7 1.5 8.3 4.5 12.5 7.0 0.0 0.0 12.5 7.0 28200 40700 23 گلستان 22
82 79 279.0 139.8 279.0 139.8 0.0 0.0 342.1 177.9 0.0 0.0 342.1 177.9 116952 129947 181  گيلان 23
89 89 19.6 3.3 9.6 0.0 10.0 3.3 22.0 3.7 0.0 0.0 22.0 3.7 3765 5040 15 لرستان 24
87 85 10.4 5.1 0.4 0.1 10.0 5.0 12.0 6.0 0.0 0.0 12.0 6.0 74965 126350 87  مازندران 25
85 --- 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 19400 21500 16 مرکزی 26
92 92 18.0 4.8 0.0 0.0 18.0 4.8 19.6 5.2 4.7 0.8 14.9 4.4 14530 19130 17  هرمزگان 27
80 --- 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 1535 1800 5 همدان 28
87 85 3461 1009 1180 311 2281 697 4000 1181 21 2 3979 1179 1406689 1728758   جــمع كــل
توضیحات :
-علت راندمان بالاي شبكه هاي آبياري شركت آب منطقه اي خراسان شمالی  (شبکه آبیاری   شیروان و چری) بدلیل وجود  سيستم  خط انتقال  آب  به صورت بسته  ( لوله ) و تلفات پايين آب در دو شبکه مدكور ميباشد.
-  علت راندمان بالاي شبكه هاي آبياري شركت آب منطقه اي آدربايجان غربي  (شبکه آبیاری   قنبر کندی  ، شيبلوو حسنلو) بدلیل وجود  سيستم  خط انتقال  آب  به صورت بسته  ( لوله ) وتلفات پايين آب در دو شبکه مدكور ميباشد.